Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het feit dat het klimaat aan het veranderen is en dat dit ook forse gevolgen kan hebben voor het eigen bedrijf en bedrijfsvoering. Aan de ene kant draagt de akkerbouw door het uitstoten van broeikasgassen bij aan de klimaatverandering en aan de andere kant kan de akkerbouw door het vastleggen van CO2 in de organische stof in de bodem een bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde.

Om daar bewust mee bezig te zijn, is het van belang om te weten wat het eigen bedrijf aan emissie veroorzaakt en wat de bijdrage van het bedrijf kan zijn bij het vastleggen van CO2. Hiervoor is de Cool Farm Tool (CFT) ontwikkeld. Dit is een online, internationaal erkend instrument waarmee de huidige bedrijfssituatie kan worden doorgerekend. Daarnaast kan met de CFT ook worden berekend welke gevolgen verandering in de bedrijfsvoering heeft op de emissie en vastlegging van broeikasgassen. Op dit moment wordt op initiatief van de NAV de Engelstalige versie naar het Nederlands vertaald. De NAV zal in de regioavonden uitleg geven over de CFT en een aantal bedrijfssituaties doorrekenen om de leden hiermee vertrouwd te maken.