In de zomermaanden zijn er rond TTIP en CETA weer de nodige ontwikkelingen geweest. De NAV volgt deze ontwikkelingen op de voet en probeert waar mogelijk haar visie op deze verdragen naar voren te brengen. De NAV is uiteraard niet tegen handel in landbouwproducten, maar daarbij moeten de spelregels wel voor iedereen hetzelfde zijn. En dat is nu juist het probleem van de verdragen met Canada en de VS. In deze landen zijn de eisen die de overheid stelt aan milieu, arbeidsvoorwaarden en dierenwelzijn aantoonbaar lager dan in Nederland en de EU. En omdat deze verdragen uitgaan van de voorwaarden die binnen de WTO (Wereldhandelsorganisatie) gelden, kunnen er geen eisen aan de productiewijze gesteld worden.

Gesprekken met het ministerie

In de afgelopen periode heeft de ‘TTIP en landbouw’ coalitie twee keer een gesprek gevoerd op ambtelijk niveau met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een keer met minister Liliane Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In deze gesprekken zijn de bezwaren van de coalitie toegelicht en besproken. In de gesprekken met ambtenaren werd van de kant van het ministerie gezegd, dat dergelijke verdragen winnaars en verliezers kennen en dat men zich bewust is dat bepaalde landbouwsectoren tot de verliezers behoren. De coalitie vindt, dat de schade te beperken is door landbouw buiten de verdragen te houden of door af te spreken dat er wel eisen aan de productiewijze gesteld kunnen worden. Het ministerie is van mening dat een volledig vrije markt de meest efficiënt werkende markten oplevert en dat dit veel problemen gaat oplossen. De coalitie en de NAV hebben er geen vertrouwen in dat een markt met oneerlijke concurrentie de problemen voor de boeren in de EU gaat oplossen. Het gesprek met de minister was zeer openhartig en de oorspronkelijk geplande duur van het gesprek van een half uur werd uiteindelijk bijna anderhalf uur. De minister maakte wel duidelijk dat ze geen enkele toezegging kon doen, want ze onderhandelt met de Tweede Kamer.

Algemeen Overleg Buitenlandse Handel

Op 14 september vond er een Algemeen Overleg (AO) plaats van de Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarin TTIP en CETA op de agenda stonden. In dit overleg kregen de gevolgen van deze verdragen voor de landbouw heel veel aandacht. Wat dit betreft is het de coalitie ‘TTIP en landbouw’ duidelijk gelukt om deze gevolgen onder de aandacht te brengen. Wat TTIP betreft, benadrukte de minister dat de VS aan zet is om de vaart van de onderhandelingen er weer in te krijgen. Wanneer de VS geen stappen wil zetten ziet zij het somber in. Uit andere Europese landen, o.a. Duitsland, waren al geluiden gekomen om de onderhandelingen met de VS maar af te breken of op zijn minst op te schorten. Op de recente EU-top in Bratislava is besloten on de onderhandelingen wel voort te zetten, maar over het algemeen verwachtte men niet dat de onderhandelingen nog in de ambtstermijn van president Obama afgerond zouden kunnen worden. Wat CETA betreft liggen de kaarten anders, dit verdrag is al uit-onderhandeld. Daar is de vraag of en zo ja, wanneer het verdrag ondertekend gaat worden. Voor de NAV en de ‘TTIP en landbouw’ coalitie is het verdrag met Canada vergelijkbaar met dat van de VS en zullen de gevolgen ook vergelijkbaar zijn. Gemiddeld genomen is men in de EU wel veel positiever over het verdrag met Canada. En dat lijkt ook zo te zijn in het Nederlandse Parlement. Binnenkort zou een besluit kunnen vallen dat het verdrag al voorlopig wordt toegepast, dus al voor de officiële ratificatie. Dan zullen de gevolgen voor de landbouw zich ook onmiddellijk doen gelden. In het AO werd geopperd om die sectoren die schadelijke gevolgen van het verdrag ondervinden financieel te compenseren. De NAV is hier geen voorstander van. De NAV heeft er geen vertrouwen in dat deze compensatie substantieel en structureel zal zijn voor de tijd dat het verdrag zal duren (vaak tientallen jaren). Daarom blijft de NAV er voor pleiten, samen met de coalitie ‘TTIP en landbouw’, dat de agrarische sector buiten het verdrag blijft.

Demonstratie Amsterdam op 22 oktober

Op zaterdag 22 oktober vindt er in Amsterdam een grote anti-TTIP en CETA demonstratie plaats, mede georganiseerd door de TTIP Alarm coalitie waar de NAV ook deel van uit maakt. De organisatie wil ook veel aandacht besteden aan de gevolgen van deze verdragen voor de landbouw en voor ons voedsel. Het zou goed zijn, dat er ook een behoorlijk aantal boeren en tuinders aan deze demonstratie meedoen! Zie voor meer informatie de elders op deze website.