De NAV heeft met interesse kennis genomen van de position paper van staatssecretaris Van Dam over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Met name de insteek dat boeren een goed inkomen moeten kunnen halen uit de markt en dat boeren een sterkere positie en groter deel van de marge in de keten moeten krijgen komt geheel overeen met de missie en visie van de NAV.  Voor een goed inkomen voor boeren is een actief markt- en prijsbeleid nodig, met de woorden van de staatssecretaris: een vraag-gestuurde voedselproductie met prijsondersteuning. Realisatie hiervan in het GLB zal echter praktisch op de nodige barrières stuiten. Deze insteek is juist in het verleden verlaten en volgens afspraken in de WTO vervangen door betalingsrechten. Ook het eventueel in werking treden van de vrijhandelsverdragen  TTIP en CETA belemmeren de realisatie. De NAV is benieuwd hoe de staatssecretaris de realisatie van een goed boereninkomen voor zich ziet en gaat graag met hem daarover in gesprek.

Versterking van de positie van de boeren in de keten is al jaren een speerpunt van de NAV. Boeren verdienen een groter deel van de marge en een meer faire behandeling. Daartoe moet er meer ruimte komen voor boeren om zich in de markt te organiseren en afspraken te maken over aanbodbeheersing en prijzen dan in het huidige GLB en de mededingingswet is toegestaan.

De position paper spreekt verder van een verschuiving naar een integraal landbouw- en voedselbeleid. De NAV kan zich daar in vinden, mits de positie van de primaire producenten daarin een belangrijk onderwerp blijft.

 Verder spreekt de ‘paper’ van een grotere inzet op innovatie. De NAV vindt het ten ene male onterecht dat er mogelijk geld wat nu naar boeren gaat, besteed zal worden aan het ontwikkelen van innovaties. De NAV is van mening  dat het agrarisch bedrijfsleven voldoende perspectief ziet om autonoom te zorgen voor  innovaties waar de boeren dan vervolgens ook weer voor zullen moeten betalen.

 T.a.v. de suggestie om een groter deel van de betalingen te koppelen aan verdere ecologisering en te verbreden tot klimaatdoelen,  wil de NAV er nadrukkelijk op wijzen dat in het huidige GLB uitsluitend de akkerbouwers opdraaien voor de vergroening. Voordat de eisen aan onze sector worden uitgebreid, vindt de NAV het terecht dat men eerst eens onderzoekt wat de andere agrarische sectoren kunnen bijdragen aan het halen van energie-, milieu- en klimaatdoelen.

 Samenvattend ziet de NAV interessante aanknopingspunten, maar zijn we waakzaam om te voorkomen dat ‘boerengeld’ wordt ingezet voor andere doeleinden en dat de akkerbouwers uitsluitend worden gedwongen tot meer verplichtingen en beperkingen zonder dat er een gericht beleid is om de inkomenspositie van boeren te versterken.

Voor nadere informatie: Teun de Jong, voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond, tel. 06-53656795