Er is veel discussie over de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maatschappelijke organisaties roepen om verbieden, beperken, vergroenen. Sommige supermarkten eisen strengere residunormen dan wat wettelijk is toegestaan, maar consumenten willen ook geen voedsel ‘met plekjes’. Greenpeace is net weer een nieuwe campagne begonnen waarin de grote supermarkten worden opgeroepen om mee te betalen aan het verwijderen van ‘bijengif’ uit de teelten door boeren een hogere prijs te betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel.

De NAV vindt dat het voor de boeren mogelijk moet blijven om ziekten en plagen effectief te beheersen, dus pleit voor behoud van een effectief middelenpakket. Tegelijkertijd pleit de NAV voor verbreding, vernieuwing en vergroening van het middelenpakket. Om dat te bereiken zijn er verschillende stappen. Ten eerste dient de NAV zienswijzen in bij herregistratie van middelen en signaleert zij knelpunten in de teelt bij de Coördinator Effectief Middelenpakket. Ten tweede vindt de NAV dat boeren ook zelf een stap kunnen zetten door vrijwillig te beperken van het niet-noodzakelijk gebruik van bepaalde middelen, zoals de pre-harvest toepassing van glyfosaat in graan. Ten derde heeft de NAV voorgesteld om net als in Engeland een ‘variabel label’ te introduceren voor groene middelen. Groene middelen kunnen worden toegelaten wanneer zij betere resultaten geven dan de onbehandelde veldjes, zelfs als dat effect maar bijvoorbeeld 60% is. In de praktijk krijgt zo’n middel niet gauw een toelating, terwijl het wel een nuttig middel kan zijn ter aanvulling, voor een beperkte periode of in het resistentiemanagement. Er is een richtlijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarin staat dat dergelijke middelen juist wel zouden moeten worden toegelaten, maar dan met de werking op het etiket. Dan worden geen valse verwachtingen gewekt en kan het Ctgb (College Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zonder bezwaar ook andere middelen dan alleen de zeer effectieve toelaten. Zo zou volgens de NAV de toelating van groene middelen gemakkelijker en sneller gaan. Daarmee kan de vergroening van de gewasbescherming sneller worden gerealiseerd en zullen inzet en afhankelijkheid van chemische middelen afnemen. Na Kamervragen van Lodders (VVD) over ons voorstel heeft de staatssecretaris toegezegd voor de zomer op dit voorstel terug te komen.

Waterschappen
De NAV wil ook in overleg gaan met de waterschappen over onderzoek naar het verband tussen normoverschrijdingen en agrarisch gebruik. Ook ziet de NAV geen heil in de door sommige waterschappen ingestelde sancties over handelingen waar (nog) geen alternatief voor is. Wij denken dat een gezamenlijk zoeken naar oplossingen en een systeem van belonen van gewenst gedrag veel beter zou werken.