De NAV heeft al eerder het bange vermoeden uitgesproken, dat de conflicten tussen supermarkten en toeleveranciers uit de agri- en foodsector uiteindelijk tot lagere prijzen voor boer en tuinder zullen leiden. En jammer genoeg blijkt uit de recente prijsverlagingen van soms al getekende contracten, waar boeren her en der mee worden geconfronteerd, dat deze vermoedens kloppen. De verschillende supermarktketens roepen om het hardst dat zij de consument de laagste prijs bieden. Dat is voor de consument op het eerste gezicht prachtig, maar deze lage prijzen moeten natuurlijk ook ergens vandaan komen. In ieder geval worden de toeleveranciers zwaar onder druk gezet en moeten zij ter behoud van hun marktaandeel hun prijzen verlagen. En die toeleveranciers proberen de prijsverlaging natuurlijk ook weer door te schuiven, naar bijvoorbeeld boeren en tuinders. En die vormen het begin van de keten, hebben niets meer door te schuiven en zullen deze prijsverlagingen moeten slikken.

Gedragscode Eerlijke Handel
Dit gebeurt wrang genoeg net op een moment, dat minister Kamp van Economische Zaken meldt, dat zijn conclusie van de pilot met de (vrijwillige) Gedragscode Eerlijke Handel is, dat er in de agri- en foodketen geen problemen zijn. Bij het meldpunt zijn geen gevallen van oneerlijke handel gemeld en er is dus niets aan de hand. Uit een ledenpeiling van de NAV in oktober 2014 bleek dat er wel degelijk wat aan de hand was. Van de respondenten had 72% de laatste 10 jaar een of meer gevallen van oneerlijke handel ervaren. De NAV heeft al eerder aandacht besteed aan de pilot en in een brief aan de minister uitgelegd waarom het in onze ogen op deze manier niet werkt. Ondanks de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer dat hij onze input zou meewegen, zien wij daar geen enkel bewijs van.

Verduurzaming
Van de zijde van de supermarkten worden boeren enerzijds geconfronteerd met steeds meer eisen aan de productie en anderzijds oefenen supermarkten een enorme druk uit op de prijs. De voedselproductie is hard bezig met verduurzaming en om de productie werkelijk toekomstbestendig te maken zal er de komende tijd ook nog een hele slag gemaakt moeten worden. Dit gaat niet samen met prijsverlagingen. Dat dit beleid niet in het belang van boeren is, is helder. In het licht van duurzaamheid en voedselzekerheid en-veiligheid is het dus ook absoluut niet in het belang van de consument. De NAV komt binnenkort met een antwoord.