In 2015 is de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) opgericht. In december werd een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd. Er hangt veel van af of deze wordt toegekend of niet.

Een AVV houdt in, dat het Ministerie besluit dat er een verplichte heffing wordt opgelegd aan alle akkerbouwers, ook aan degenen die geen lid zijn van één van de boerenorganisaties (LTO,NAJK  en NAV) die samen met de handel en industrie de BO Akkerbouw vormen. De leden van deze organisaties kunnen door hun organisatie verplicht worden om een heffing voor het bekostigen van onderzoek voor kennis en innovatie te betalen, maar de BO vindt dat álle boeren moeten bijdragen aan zaken die de sector vooruit moeten helpen en alle boeren ten goede komen. Tot en met 8 januari kan iedereen nog een zienswijze indienen via internet, daarna zal de minister een besluit nemen en dit aan de Tweede Kamer voorleggen.

Heffingen bestemd voor kennis en innovatie
Het geld wat de BO met de heffingen wil ophalen, zal in zijn geheel worden besteed aan ontwikkeling van kennis en innovatie. De heffingen per hectare per jaar zoals die zijn voorgelegd aan de minister zijn: poot- en consumptieaardappelen € 13,20, zetmeelaardappelen €8,80, suikerbieten € 8,80 en granen (tarwe, gerst, rogge, haver) € 4,40.

Om bij een toekenning van de AVV nog in 2016 met onderzoek specifiek voor de akkerbouwsector te kunnen beginnen, is de hele procedure van wenseninventarisatie en beoordeling al gestart, hoewel het nog niet zeker is of er ook daadwerkelijk in 2016 geld beschikbaar komt. Tot half december kon iedereen wensen indienen voor onderzoek. Deze wensen worden eerst door een groep van zo’n honderd boeren beoordeeld op prioriteit. Vervolgens wordt voor de wensen met de hoogste scores uitgezocht hoe deze het beste onderzocht kunnen worden.

Input van de NAV
De NAV staat volledig achter de aanvraag voor een AVV, omdat wij er van overtuigd zijn dat er specifiek voor de akkerbouwsector onderzoek moet worden gedaan om in de toekomst toonaangevend te kunnen blijven. Een groot aantal werkgroepen van de NAV is in december bij elkaar geweest om onderzoekswensen te formuleren. Ook heeft de NAV ongeveer 30 mensen aangedragen voor de beoordeling van de ingediende onderzoekswensen.

Verplichtingen
Hoe gaat het nou praktisch in zijn werk met de heffingen als er een AVV komt? De minister besluit eigenlijk in een AVV dat boeren die niet zijn aangesloten bij LTO, NAJK of NAV ook moeten bijdragen. Bij deze niet-georganiseerden zal de BO de heffing innen. Voor de anderen zijn de organisaties zelf verantwoordelijk. De NAV moet er dus voor zorgen dat haar leden de heffing betalen. Besloten is, dat de NAV met een contract aan de BO zal vragen de heffing te innen bij haar leden. U zult dus, als de AVV er komt, door de BO benaderd worden om de heffing te betalen.

Statutenwijziging
Om bovenstaande procedure juridisch helemaal waterdicht te krijgen, is door het Ministerie geëist dat de organisaties die lid zijn van de BO, in hun statuten opnemen dat hun leden verplicht zijn om de bijdrage te betalen als de AVV er komt. Dit betekent dat ook de statuten van de NAV moeten worden aangepast. De precieze tekst staat nog niet vast, maar de strekking zal zijn dat leden van de NAV verplicht zijn om te voldoen aan de financiële verplichtingen die de NAV uit naam van haar leden is aangegaan met de BO. Voor u als akkerbouwer maakt het niet uit of u als NAV-lid door de statuten van de NAV verplicht bent de heffing te betalen of dat deze wordt opgelegd door de AVV als u nergens lid van zou zijn. De bedragen zijn ook hetzelfde voor alle akkerbouwers. Het betekent wel, dat het bestuur van de NAV bij de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2016 aan u zal vragen om in te stemmen met de statutenwijziging.

Mocht de minister onverhoopt besluiten de AVV onverhoopt niet af te geven, dan wordt de toekomst voor de BO en voor het collectief financieren van kennis en innovatie in de akkerbouwsector heel onzeker. Hiermee zou de Nederlandse akkerbouwsector een instrument om onze voorsprong in de wereld te behouden verspelen.

NAV, 9 januari 2016