Als resultante van al de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond tot de conclusie dat de staatssecretaris met een zwaarder pakket komt dan de ons omringende landen, waardoor het principe van het ‘gelijke speelveld’ geweld wordt aangedaan. Van alle sectoren die bedrijfstoeslagen ontvangen zijn het enkel de ‘open teelten’ die individueel verplichtingen opgelegd krijgen. Nederland benut niet de volle ruimte die de EU biedt om door middel van landschapselementen verlies aan productiegrond te voorkomen, zo blijkt uit de onlangs verschenen brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma over uitwerking GLB beleid.  

Alhoewel de lobby van het afgelopen jaar wel wat heeft opgeleverd blijven we als NAV ontevreden en zwaar teleurgesteld dat enkel de akkerbouw opdraait voor de vergroening en dat er nog steeds landverlies optreedt. Bovendien worden er van boven af regels gesteld aan het gebruik en beheer van het akkerland. Wij vinden dat je dat niet vanuit het ministerie maar op de boerderij moet blijven regelen! Toen de uitkomst van de EU discussie was dat vergroeningsmaatregelen onontkoombaar waren, heeft de NAV (samen met de partners NAJK en de vakgroep akkerbouw van LTO) steeds ingezet op het voorkomen van landverlies door het ruimhartig toepassen van het gebruik van:

* sloten en slootkanten
* akkerranden met gras/bloemenmengsel
* natuurvriendelijk oevers
* landschapselementen als houtwallen, bosjes, dijken, erfbeplanting en poelen
* eiwitgewassen als veldbonen, groene erwten, kapucijners, soja lupine en luzerne
* vezelgewassen als vlas, hennep en olifantsgras
* oliehoudende zaden als zomer- en winterkoolzaad
* oude graansoorten als teff, boekweit en spelt
* duurzaamheidscertificaten van VVAK, Global GAP en deelname Veldleeuwerik.

Eenvoudig te controleren maatregelen hadden voor de Nederlandse akkerbouw soelaas kunnen bieden. Met name een ruimhartiger toepassing van eiwitgewassen. Immers, dit zijn stikstofbindende gewassen die daarmee niet alleen een positief effect op het milieu en de biodiversiteit hebben, maar eindelijk wat doen aan de onbalans in de behoefte aan plantaardig eiwit, dat nu voor bijna 80% geïmporteerd moet worden van buiten de EU. Daarnaast had de staatssecretaris ook vanggewassen als vergroeningsmaatregel na andere gewassen moeten toestaan, zodat groenbemesters na granen, bolgewassen en (vroege)aardappelen, als landbouwkundige maatregel eveneens een bijdrage aan de vergroening   hadden kunnen leveren.

NAV, 6 juni 2014