De totale Nederlandse akkerbouwketen gaat samenwerken in de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. Het initiatief is kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Economische Zaken. BO Akkerbouw zal bij de Nederlandse overheid erkenning aanvragen als Brancheorganisatie, conform het Europees recht. In gevallen waar sprake is van een groot sector en publiek belang zal BO Akkerbouw een algemeen verbindend verklaring aanvragen. De NAV is een van de initiatiefnemers.

Het gezamenlijke akkerbouwbedrijfsleven (uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking) ziet deze samenwerking als voorwaarde om succesvol te kunnen inspelen op de steeds hogere eisen die aan de sector worden gesteld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Met de in Nederland gebruikelijke vruchtwisseling, waarbij akkerbouwers meerdere gewassen op hun bedrijf telen, kunnen deze uitdagingen niet afzonderlijk per gewas of afzetketen worden gerealiseerd.

Geen free riders
Voor enkele onderdelen van de activiteiten van BO Akkerbouw speelt het al dan niet aanwezig zijn van ‘free riders’ een prominente rol. Het bedrijfsleven zal in die gevallen een beroep doen op het Ministerie van Economische Zaken om maatregelen algemeen verbindend te verklaren. Te denken valt aan ‘Kennis en Innovatie’ waaronder teeltonderzoek. BO Akkerbouw sluit hierbij aan bij de mededeling van het Kabinet dat Nederland verzocht heeft aan de Europese Commissie om aan de doelen waarvoor een algemeen verbindend verklaring kan worden aangevraagd, de onderwerpen diergezondheid, plantgezondheid en voedselveiligheid toe te voegen. Algemeen verbindend verklaren houdt in dat alle sectorgenoten aan bepaalde activiteiten verplicht deel moeten nemen.

Initiatiefnemers
De BO Akkerbouw is een gezamenlijk initiatief van Vakgroep Akkerbouw LTO, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, NAJK, Cosun, Nederlandse Aardappel Organisatie, AVEBE, CZAV, vlas- en henneporganisatie i.o., Koninklijke Vereniging het Comité van Graanhandelaren, Agrifirm Plant, Plantum, Vavi en de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden.

NAV, 30 april 2014