Het periodieke overleg van de NAV met het ministerie van Economische Zaken op 2 juli behelsde vooral de implementatie van de Nederlandse uitvoering van de maatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met staatssecretaris Dijksma en haar ambtenaren spraken we in het bijzonder over de uitwerking van de verplichte vergroeningsmaatregelen en de overgang van de bedrijfstoeslagen op basis van historische rechten naar flat rate, een gelijk bedrag per hectare.

Vlas en hennep
De Europese Commissie heeft nadrukkelijk de (her)koppeling tussen een verhoogde bedrijfstoeslag en gewas mogelijk gemaakt. De NAV heeft zich tot nu toe ingezet om de vezelgewassen vlas en hennep op deze wijze tot aan 2019 te ondersteunen omdat deze teelten belangrijk zijn voor de industriële continuïteit, de biodiversiteit en het streven naar meer herwinbare grondstoffen vanuit de akkerbouw. De NAV-wens voor ondersteuning van de teelt en verwerking van vezelgewassen in Nederland sluit aan bij de ondersteuning die Frankrijk en België bieden.

Zetmeelaardappelen
Vanuit de historische ondersteuning van de zetmeelaardappelteelt is er tot aan de gelijke ha-premie in 2019 sprake van een verhoogde toelage voor degenen die in het verleden zetmeelaardappelen teelden. De komende jaren geldt voor hen niet de verplichting zetmeelaardappelen te blijven telen.  De NAV is altijd voor een geleidelijke overgang naar flat rate geweest, onder het beding dat zo ’n regeling niet concurrerend zou zijn met andere teelten: Voor wat hoort wat! Dus dat voor een verhoogde bedrijfstoeslag dan wel zetmeelaardappelteelt vereist is en niet ingevuld kan worden met consumptieaardappelteelt. Frankrijk overweegt dit systeem toe te passen. De NAV heeft bij de staatssecretaris nogmaals aangedrongen op een tijdelijke herkoppeling in Nederland voor zetmeelaardappelen.

Sloten en taluds
Wat de invulling van vergroening betreft ligt er nog geen regeringsvoorstel klaar. Het is nog onduidelijk op welke wijze sloten, taluds en andere landschapselementen hierin meegenomen zullen worden. De NAV heeft met argumenten benadrukt dat sloten en taluds meegeteld dienen te worden. Verder heeft de vakbond gepleit voor een gelijke behandeling van gemengde bedrijven met een akkerbouwareaal tot 30 ha en gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Het zou immers van de zotte zijn dat een melkveebedrijf met daarnaast 30 ha aardappelen niet aan vergroening hoeft te doen en gespecialiseerde akkerbouwers wel! Vanzelfsprekend heeft de NAV bij de staatssecretaris opnieuw aangedrongen om de teelt van eiwitgewassen voor vergroening in aanmerking te laten komen. Voor 1 november moet het ministerie met voorstellen komen. De NAV blijft in contact met EZ om voor de Nederlandse akkerbouw goede en werkbare maatregelen te bedingen.

NAV, 7 september 2013